இது வடகாடு பகுதி நண்பர்களின் இணையவழி தொழில்நுட்ப பகிர்வு மையம் - Thorn Group of IT

Forum Search
 
Discussion Forums
Use these free discussion forums to ask questions, exchange ideas, and share solutions with your peers.
Forums    
Products
Database
 • Application Express
 • OCI
 • Oracle ADF
 • Oracle Database Versions
 • SQL/PLSQL
 •  
  தங்கள் பார்வைக்கு !    
  இந்த தளத்தின் வழியாக அதிவிரைவில் உடனுக்குடன் கணினி சம்பந்தமான ஐயங்களை தெளிவுபடுத்த முயற்சிக்கிறோம்.பலவிதமான Forum-கள் இருந்தும் இந்த பகுதி முழுக்க முழுக்க வடகாடு பகுதியில் இருந்து வரும் இளைய சமுதாயத்தை மட்டுமே மையப்படுத்தி முன்னேடுத்துச்செல்கிறோம்.


  Welcome, Guest

  Top Users

  Popular Forums
  Application Express
  Messages:  4
  Last message posted at:  
  Jun 20, 2014 10:21 AM
  Oracle ADF
  Messages:  2
  Last message posted at:  
  Feb 02, 2013 09:34 PM
  Oracle Database Versions
  Messages:  2
  Last message posted at:  
  Dec 22, 2013 07:31 PM
  nobody
  en