• Xiangxuan Xu 
  • HAND Enterprise Solutions Company Ltd.
  • China
  • Middleware & SOA
  • http://oracleseeker.com
  •  
  •  
  •  
  • Eleven.Xu
  •             Weibo